Bases reguladores dels III Premis Gaudí

Bases generals reguladores dels «III PREMIS GAUDÍ» atorgats per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes.

I.- ORGANITZACIÓ, OBJECTE, CALENDARI

1) Organització
L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes organitza i convoca amb caràcter anual els «Premis Gaudí» en reconeixement a les pel•lícules catalanes, els professionals que hi han participat i els professionals catalans que han treballat en pel•lícules no catalanes.

2) Objecte
En el marc dels «Premis Gaudí», els acadèmics emeten una crítica a una obra audiovisual pública estrenada oficialment a Catalunya durant l’any dels «Premis Gaudí». El Premi és el resultat de la crítica dels acadèmics amb dret a vot regulat per les presents Bases. Les obres audiovisuals participants no es presenten ni es retiren: l’Acadèmia elegeix lliurement les pel•lícules que són objecte de la seva crítica.

3) Calendari
L’Acadèmia confeccionarà anualment un calendari de terminis que regularà els Premis. Aquest calendari es donarà a conèixer abans del 30 de setembre de cada any i serà protocol•litzat anualment davant de Notari. Les dates que regularà el calendari seran les corresponents a:

a) Dates que comprenen les estrenes que participaran en els Premis de la corrent edició.
a. La data inicial serà l’endemà de la data que tancava l’any anterior.
b. La data final serà la que s’acordi, a fi d’elaborar els terminis de les dues rondes dels premis, condicionats per la data de la Gala, en el transcurs de la qual s’atorgaran els premis.
b) Termini pel lliurament de material promocional.
c) Data d’inici i fi de la primera volta de votacions.
d) Data de lectura de nominats.
e) Termini de la segona volta de votacions, que s’inicia després de la lectura de les nominacions.
f) Data de la Gala. Generalment segona quinzena de gener o primera de febrer.


II.- CANDIDATS i PREMIS

A/ CANDIDATURES
Són candidates a la primera volta de votacions les pel·lícules estrenades a Catalunya dins l’any dels “Premis Gaudí”, segons documentació facilitada per l’Institut Català d’Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya (ICEC) i l’Instituto de las Ciencias y la Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura (ICAA). Una pel·lícula o documental ha de demostrar haver estat 7 dies no consecutius en pantalla per poder participar als Premis Gaudí.

Requisits:

1) Pel•lícules en llengua catalana: opten a tots els premis, excepte als Premis específics (Curtmetratge, Televisió o Europeu) i al de “Millor pel•lícula en llengua no catalana”.

2) Pel•lícules de producció o coproducció catalana en llengua no catalana: opten a tots els premis, excepte als Premis específics (Curtmetratge, Televisió o Europeu) i al de “Millor pel•lícula en llengua catalana”.

Als efectes de les presents bases reguladores, és pel·lícula catalana la que està participada en un mínim del 20% per una productora domiciliada a Catalunya. Però d’aquestes pel•lícules, la Junta Directiva de l’Acadèmia només admetrà les que tenen suficient quota de creació catalana. Aquesta quota s’obté segons la participació de talent català, per la qual cosa la producció catalana haurà de comptar amb professionals catalans i elements de catalanitat fins a sumar 6 punts objectius de la taula que segueix:

1. Productor .................................................................................... 2 punts
2. Director ....................................................................................... 2 punts
3. Guionista ..................................................................................... 2 punts
4. Actor o actriu principal ................................................................
En cas de documental, els protagonistes
En cas d’animació, els dobladors principals i director d’animació 1 punt

5. Actor o actriu secundari ................................................................
En cas de documental: entrevistats, dobladors
En cas d’animació: dobladors secundaris 1 punt

6. Director de fotografia ................................................................. 1 punt
7. Direcció artística .......................................................................... 1 punt
8. Muntatge .................................................................................... 1 punt
9. Música original .............................................................................. 1 punt
10. Temàtica catalana ....................................................................... 1 punt
11. Rodades en territori de parla catalana (més del 50%) ................ 1 punt
12. So ................................................................................................. 1 punt
13. Efectes especials / digitals ........................................................... 1 punt
14. Perruqueria i maquillatge ............................................................ 1 punt
15. Direcció de càsting …………………………….………………………. 1 punt
16. Direcció de producció ……………………………….………………… 1 punt

3) Pel•lícules de producció o coproducció no catalana però amb Talent català: la Junta Directiva de l’Acadèmia pot tenir en consideració pel•lícules no catalanes amb suficient talent català, si ho proposen dos membres de la Junta Directiva i aquesta ho aprova per majoria simple. És a dir, professionals residents a Catalunya o catalans que han aportat el seu talent i han contribuït a l’èxit de pel•lícules no catalanes, poden optar al premi específic del seu treball.


B/ CANDIDATES A PREMIS ESPECÍFICS

Pel•lícules de curtmetratge: podran esdevenir candidates a primera volta de votacions per optar al Premi Gaudí de Curtmetratge les produccions que compleixin els requisits que s’exposen a continuació. La Junta Directiva de l’Acadèmia designarà una comissió per seleccionar els deu curtmetratges que passin a la primera volta de votació dels acadèmics:

1) Les pel•lícules de curtmetratge només podran optar a aquest premi. Els requisits són:

a) Que el curtmetratge sigui qualificat a l’ICEC durant l’any dels Premis Gaudí.

o bé,

b) Que una productora catalana l’hagi qualificat en un altre centre de qualificació en aquest mateix període (com potser l’ICAA).

o bé,

c) Que el curtmetratge d’un membre de l’Acadèmia hagi estat qualificat en un altre centre de qualificació en aquest mateix període. En aquest cas, ha de ser acceptat per la Junta Directiva que valorarà l’aportació de l’acadèmic al curtmetratge.

Per optar al premi, independentment de la qualificació que acrediti el curtmetratge, cal que:

d) La productora sol•liciti per escrit participar als Premis de l’Acadèmia, Premi Gaudí de Curtmetratge, dins del termini del calendari específic per als curtmetratges que estipula la Junta Directiva.
e) El Premi Gaudí de Curtmetratge correspon al seu director, i el recull en nom de tot l’equip creatiu.
f) La productora ha de lliurar a l’Acadèmia:
1. Còpia DVD o Blue Ray del curtmetratge.
2. Còpia del certificat de qualificació.
3. Fotografies del curtmetratge.
4. Fitxa tècnica i argument.
5. Cedir els drets d’imatge promocional del curtmetratge.
6. Autoritzar que el curtmetratge pugui ser visionat (streaming) a Filmotech pels acadèmics.

2) Pel•lícules per a Televisió: podran esdevenir candidates a la primera volta de votacions al Premi Gaudí Millor Pel•lícula per a Televisió i, a cap més premi: Pel•lícules de televisió produïdes per productores catalanes i emeses dins l’any dels «Premis Gaudí» a Catalunya.


El llistat de pel•lícules que concursen es confecciona a partir de la informació rebuda de les cadenes de televisió de Catalunya, contrastada i ratificada per la Junta Directiva de l’Acadèmia.

3) Pel•lícules Europees: podran esdevenir candidates a la primera volta de votacions, al Premi Gaudí Millor Pel•lícula Europea i, a cap més premi: pel•lícules no catalanes, de producció o coproducció europea, estrenades a Catalunya dins l’any dels «Premis Gaudí».

4) Premi Gaudí d’Honor
El Premi Gaudí d’Honor es concedeix a un destacat professional català, en reconeixement al seu treball artístic durant tota una vida. És elegit per la Junta Directiva i no passa per cap més procés electoral. L’elecció es fa per majoria simple. És condició imprescindible que el candidat accepti el guardó. En cas de no acceptar, la Junta Directiva elegirà a un altre premiat.

El criteri d’elecció es basa en els següents punts:
• Un professional català que s’ha distingit per la seva trajectòria professional durant tota una vida.
• Es valora la seva filmografia, trajectòria, professionalitat, transcendència, èxit.

Del resultat, s’aixecarà Acta i es mantindrà en discreció sense fer-se públic. Es farà públic seguint el criteri del pla de comunicació específic de l’edició dels premis. Per defecte, es comunicarà el dia que és llegeixi l’acta dels nominats.


C/ PREMIS

1) El Premi Gaudí

El Premi el reben les persones físiques, una o més d’una, que com a professionals hagin executat les funcions pròpies d’aquella categoria en la producció d’una obra audiovisual i que han estat elegits en aquestes votacions. Els professionals reconeguts amb els Premis, reben el guardó anomenat “GAUDÍ”, que consisteix en una estatueta de bronze de 35 cm d’alçada. El “GAUDÍ” és una rèplica que l’escultora Montse Ribé ha fet de les xemeneies de la casa Milà, “La Pedrera”, de l’arquitecte Antoni Gaudí, ubicada al Passeig de Gràcia de Barcelona.

Només es lliura una unitat del guardó per categoria, independentment del nombre de persones que hagin pogut participar en la consecució del Premi. Si volen més rèpliques del “GAUDÍ” (només en poden demanar els professionals guardonats a cada categoria), hauran de pagar-les.

És responsabilitat de les persones premiades decidir la custòdia del guardó. En el supòsit que la persona guanyadora perdés el guardó i el volgués restituir, ho haurà de sol•licitar a l’Acadèmia i les despeses de producció de la nova unitat correran a càrrec de l’interessat.

Els guardons es preparen i produeixen de forma expressa per a cada edició dels Premis i només en el nombre d’unitats requerit.

2) Categories
Els Premis s’organitzen en les següents categories:

MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

MILLOR SO

MILLOR CURTMETRATGE

MILLORS EFECTES ESPECIALS/DIGITALS

MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

MILLOR VESTUARI

MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA

MILLOR MUNTATGE

MILLOR MÚSICA ORIGINAL

MILLOR FOTOGRAFIA

MILLOR PEL•LÍCULA EUROPEA

MILLOR PEL•LÍCULA PER A TELEVISIÓ

MILLOR PEL•LÍCULA D’ANIMACIÓ

MILLOR PEL•LÍCULA DOCUMENTAL

MILLOR ACTOR SECUNDARI

MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA

MILLOR PROTAGONISTA MASCULÍ

MILLOR PROTAGONISTA FEMENINA

MILLOR GUIÓ

MILLOR DIRECTOR

MILLOR PEL•LÍCULA EN LLENGUA NO CATALANA

MILLOR PEL•LÍCULA EN LLENGUA CATALANA


Els requisits per a cada una de les categories són els següents:

A. Candidates específiques que opten al premi de:
a. Millor Curtmetratge
b. Millor Pel•lícula per a Televisió
c. Millor Pel•lícula Europea
No poden optar a cap altre premi.
El premi al Millor Curtmetratge s’atorga al director i aquest el recull en nom de tot l’equip creatiu. El director pot pujar a recollir el guardó acompanyat del productor.
En el cas de la Millor Pel•lícula per a Televisió i la Millor Pel•lícula Europea, el premi s’atorga al productor.

B. L’obra premiada com a Millor pel•lícula en llengua catalana no pot obtenir el premi a Millor pel•lícula en llengua no catalana, ni tampoc els premis de Millor Curtmetratge, Millor Pel•lícula per a Televisió ni Millor Pel•lícula Europea. El premi és per al productor.

C. L’obra premiada com a Millor pel•lícula en llengua no catalana no pot optar als premis de Millor pel•lícula en llengua catalana, ni tampoc als premis de Millor Curtmetratge, Millor Pel•lícula per a Televisió ni Millor Pel•lícula Europea. El premi és per al productor.

D. El premi a Millor pel•lícula d’animació, només el podran rebre les pel•lícules d’animació. En el marc de les presents Bases Reguladores, és pel•lícula d’animació la que el productor comunica que ho és i la Junta Directiva té en consideració. Les candidates a aquesta categoria no poden optar als premis de Millor Curtmetratge, Millor Pel•lícula per a Televisió ni millor Pel•lícula Europea. El premi és per al productor.

E. El premi a Millor pel•lícula documental, només el podran rebre les pel•lícules documentals. En el marc de les presents Bases Reguladores, és pel•lícula documental la que el productor comunica que ho és i la Junta Directiva té en consideració. Les candidates a aquesta categoria no poden optar als premis de Millor Curtmetratge, Millor Pel•lícula per a Televisió ni Millor Pel•lícula Europea.
El premi és per al productor, que podrà pujar a recollir el guardó acompanyat del director.

F. Als premis de:

1. Millor director
2. Millor guió
3. Millor fotografia
4. Millor muntatge
5. Millor música original
6. Millor protagonista masculí
7. Millor protagonista femení
8. Millor actor secundari
9. Millor actriu secundària
10. Millor direcció artística
11. Millors efectes especials / digitals
12. Millor maquillatge i perruqueria
13. Millor vestuari
14. Millor so
15. Millor direcció de producció

Hi poden optar totes les pel•lícules excepte aquelles que ja optin als guardons de Millor Curtmetratge, Millor pel•lícula Europea i Millor pel•lícula per a Televisió.

El premi és per al professional - artista pertinent.


III.- VOTACIÓ

1) Què es vota?

Es vota als professionals que han participat a les pel•lícules candidates.

2) Qui té dret a votar?

Els membres l’Acadèmia són els qui, amb caràcter general, tenen dret a vot en els presents “Premis”. En base al Reglament de Règim Intern, aprovat per la Junta Directiva de l’Acadèmia, els acadèmics estan agrupats en les següents categories segons el seu dret a vot: Acadèmic Numerari i Acadèmic d’Honor, els quals tenen dret a vot. Els Acadèmics Associats no tenen dret a vot.

La pertinença a una categoria o a una altra depèn d’un seguit de condicions fixades pel Reglament de Règim Intern de l’Acadèmia del Cinema Català.

Tenint present l’anterior, tenen dret a vot: els Acadèmics Numeraris, els Acadèmics d’Honor i els guardonats amb el Gaudí d’Honor de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes.

Podran prendre part en la votació dels Premis aquells Acadèmics que compleixin cada una de les presents Bases Reguladores, el Reglament de Règim Intern i els Estatuts. En el cas particular dels Acadèmics Numeraris, a més serà condició imprescindible per exercir el dret a vot en els Premis estar al corrent dels pagaments de les quotes en tant que socis de l’Acadèmia.


3) Procés de votació

Hi ha dues voltes de votacions. En la primera s’elegeix, entre totes les candidatures, els nominats als Premis Gaudí. A la segona volta s’elegeix els premiats.


4) Com s’exerceix el vot

Les votacions, amb caràcter general, es duen a terme per Internet. L’acadèmic amb dret a vot ha d’accedir a la pàgina web: www.academiadelcinema.cat. El vot és secret.

Hi ha dues voltes de votacions. La primera és per elegir els nominats, també anomenats candidats o finalistes, i la segona per elegir els guardonats.

Per poder votar caldrà que els acadèmics amb dret a vot es registrin a la web específica per a les votacions i compleixin amb els requisits de les presents Bases Reguladores. El sistema de votació genera un codi i contrasenya per a cada acadèmic, que en pot fer ús fins l’hora i minut en què es tanca la votació, segon el calendari vigent per a cada edició.

La votació s’exerceix a través d’una pàgina d’Internet amb connexió segura SSL (https) i queda enregistrada en una base de dades. Aquesta base de dades genera automàticament un missatge de correu electrònic a dues adreces diferents (per assegurar la recepció del vot). Les dues adreces corresponen al Notari designat per al recompte de vots i l’aixecament d’Actes dels Premis. El missatge de correu electrònic conté un arxiu en format text on hi figura el vot.

El Notari processa la votació, segons la normativa notarial vigent en matèria d'Actes de Sorteig. Un cop vençut el termini per votar, es tanca la finestra de votació i el Notari inicia el recompte.

Els acadèmics exerceixen quatre vots per categoria en la primera volta. Però tenen l’opció de votar en blanc fins els quatre vots.

Els terminis de les votacions, primera i segona volta, es tanquen segons el calendari que assenyala la Junta Directiva per a cada edició i que està protocol•litzat davant de Notari.


5) Recompte de vots

Un cop tancat el termini per emetre el vot, el Notari farà el recompte de vots i s’elegirà el professional que hagi obtingut més vots a cada categoria.


6) Desempat

En el supòsit que un cop fet el recompte hi hagués empat de vots, el procediment a seguir serà el següent:

Primera volta
• Si dues o més pel•lícules tenen el mateix nombre de vots en una categoria, es desempatarà i quedarà nominada la pel•lícula que hagi obtingut més vots sumant totes les categories.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel•lícula que tingui més nominacions.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel•lícula en la qual hi treballin més acadèmics.

Segona volta
• Se sumen els vots de la primera i segona volta.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel•lícula que hagi obtingut més vots sumant totes les categories.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel•lícula que tingui més nominacions.
• Si persisteix l’empat, guanyarà la pel•lícula en la qual hi treballin més acadèmics.


7) Acte públic de comunicació dels nominats als «Premis Gaudí»

Un cop finalitzada la votació de la primera volta, si escau, el Notari procedirà als recomptes que determinaran els nominats de l’edició en curs dels «Premis Gaudí».

L’Acadèmia donarà a conèixer els nominats als Premis, quatre per cada categoria, els quals estaran recollits en una acta aixecada prèviament pel Notari i lliurada a l’Acadèmia una (1) hora abans de l’hora prevista per a l’inici de l’acte de l’anunci. En aquesta acta notarial només s’esmentaran les nominacions, sense referència al nombre de vots recollits per cada candidatura.
En aquesta presentació pública per comunicar els nominats de l’edició en curs dels «Premis Gaudí», es convocarà als acadèmics i els mitjans de comunicació social, per obtenir la màxima difusió possible.

La data de l’acte d’anunci dels candidats finalistes constarà en el calendari de terminis que anualment elabora la Junta Directiva de l’Acadèmia i que es protocol•litza davant de Notari.


8) Segona volta de votacions

Després de l’acte públic de les nominacions, s’inicia la segona volta de votacions que determinarà els guanyadors definitius de cada categoria.


9) Resultat final secret

Un cop s’obtingui el resultat definitiu de cada categoria, el Notari mantindrà el secret dels resultats i del nombre de vots obtinguts pels guanyadors, fins i tot als membres de l’Acadèmia i la seva Junta Directiva.

Per altra banda, professionals, com ara informàtics, que tinguin accés a les dades, no podran llegir-les, llevat dels casos en què hagin de realitzar comprovacions tècniques necessàries per a la seva feina, però hauran d’ignorar-ne el contingut. Estaran informats de la confidencialitat exigida en les presents Bases reguladores.

El Notari aixecarà acta dels guanyadors de cadascuna de les categories, sense incloure número de vots, la lliurarà en un sobre tancat i amb un segell lacrat al director de la Gala i al cap de premsa. També elaborarà un sobre per premi. Cada sobre s’obrirà en presència del públic durant la Gala en el moment del lliurament del Premi. Després del lliurament dels premis, en donarà un a la directora de l’Acadèmia, per arxivar-lo.

Si es considera oportú, el director de la Gala i el cap de premsa podran accedir al resultat anticipadament, i dur a terme la seva tasca professional amb els col•laboradors pertinents dins de l’estricta confidencialitat que s’exigeixi a cada edició.

Si es considera que algun altre cap d’equip ha de disposar de l’acta notarial, també se li farà arribar amb les mateixes condicions de confidencialitat.

Totes les persones que tinguin accés a aquests resultats de forma prèvia a la seva comunicació en el transcurs de la Gala, els mantindran en absolut secret. De transcendir algun resultat, la Junta Directiva es reserva el dret de prendre les mesures de penalització que valori oportunes.


IV.- LLIURAMENT DELS PREMIS

En la data que marqui el calendari dels Premis, aprovat per la Junta Directiva de l’Acadèmia i protocol•litzat davant de Notari, se celebrarà un acte públic (la Gala) en el transcurs del qual es lliuraran els guardons als professionals més votats per a cadascuna de les categories de la corresponent edició dels «Premis Gaudí».

Prèviament, s’informarà degudament a les persones nominades de l’indret i l’hora on tindrà lloc la Gala en la qual es donaran a conèixer els guanyadors finals de la corresponent edició dels «Premis Gaudí». Les persones nominades estan convocades a assistir-hi, i hauran de confirmar la seva assistència a l’Acadèmia amb una antelació mínima de set dies.


Per la seva banda, les persones que no hi puguin assistir, poden nomenar una persona que els representi i que, donat el cas, reculli el Premi si alguna d’aquelles persones resulta guanyadora. La persona que recull el guardó en serà responsable, i qualsevol incidència sorgida amb posterioritat al seu lliurament serà responsabilitat d’aquesta persona, que en nom i representació de la persona guanyadora ha recollit el premi.

En cas que ningú el reculli, l’organització el guardarà fins que el passin a recollir per l’Acadèmia, fins un màxim de sis mesos.


V.- NO ADMISSIÓ DEL DRET DE DESISTIMENT

En virtut de les presents Bases, els titulars dels drets de les obres audiovisuals participants no poden retirar la participació de les seves obres dels Premis. La votació de les pel•lícules per part dels acadèmics s’emmarca dins l’exercici del dret de la llibertat d’expressió i, en conseqüència, l’organització i celebració dels «Premis Gaudí» no és sinó una manifestació d’un dret inherent al funcionament correcte del sistema democràtic. Cal assenyalar que les crítiques dels acadèmics en forma de votació estan dins la línia dels comentaris i ressenyes en la premsa i altres mitjans de comunicació social.
El vot és una opinió personal, reflexiva i crítica positiva amb l’objectiu d’elogiar els millors, per la qual cosa se’ls gratifica públicament amb un guardó i el reconeixement majoritari dels acadèmics.
La selecció final d’una obra cinematogràfica com a mereixedora del Premi d’una categoria és el resultat d’una votació reglada i imparcial.
En base a aquests fonaments legals, no es pot admetre la retirada de cap pel•lícula que sigui candidata a una categoria dels presents Premis. Ni tampoc es pot refusar ésser candidat, ja que la participació no és elecció del candidat.


VI.- CESSIÓ DE DRETS. ÚS DE LES OBRES AUDIOVISUALS I DE LA IMATGE DELS PROFESSIONALS CANDITATS/GUARDONATS

En virtut de les presents Bases reguladores, la participació en els «Premis Gaudí» comporta per part de l’Acadèmia l’ús de l’obra audiovisual participant. L’Acadèmia només farà un ús promocional i no lucratiu de les obres audiovisuals, mitjançant la utilització d’imatges, de talls, de fragments i/o de fotografies de l’obra audiovisual, entre altres manifestacions de les mateixes, o de l’obra audiovisual completa i/o de la seva banda sonora. Igualment, l’Acadèmia també podrà fer ús de la imatge dels professionals candidats/guardonats, als únics efectes del procediment de selecció dels presents Premis i dels actes promocionals i de lliurament dels mateixos.

L’ús de les obres audiovisuals i de la imatge dels professionals nominats/guardonats anteriorment descrit, es podrà dur a terme en qualsevol mitjà, suport i/o modalitat d’explotació, inclosos els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició del públic (sempre en el
marc de l’establert en l’estipulació anterior de les presents Bases Reguladores), i no comporta cap tipus d’obligació i/o remuneració, ni en metàl•lic ni en espècie, per part de l’Acadèmia a favor dels titulars de les obres audiovisuals que no sigui la pròpia de resultar guardonat amb el Premi de la categoria en la que s’ha participat.


VII.- PRESENTACIÓ DE MATERIALS

Es demanarà als titulars de les obres audiovisuals nominades el material promocional de la pel•lícula candidata i ells, voluntàriament, el poden fer arribar a l’organització dels «Premis Gaudí» dins el termini que es fixi. Materials:

• Còpia de la pel•lícula en format DVD
• Material gràfic promocional (pòster, tràilers, making off...) en format digital.

Els anteriors materials caldrà que es lliurin en el termini que marqui el calendari dels Premis de l’edició en curs protocol•litzat davant de Notari, a la següent adreça:

Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes
C/ Passeig de Colom, núm. 6, of. 5
Barcelona, 08002
(ref. Premis Gaudí)

Les còpies de les pel•lícules i la documentació s’incorporaran a l’Arxiu Filmogràfic i Documental de l’Acadèmia, sense que l’Acadèmia en pugui fer un ús lucratiu.

VIII.- OBLIGACIONS POST LLIURAMENT

Un cop acabades les activitats pròpies de l’edició corresponent dels Premis, es podrà requerir l’assistència a actes promocionals posteriors a les persones que hagin resultat guardonades. En aquest sentit, aquestes persones hauran de mostrar a favor de l’Acadèmia disponibilitat per atendre qualsevol acte promocional relacionat amb els guardons i l’Acadèmia. En cap cas aquestes obligacions suposaran un obstacle a les seves tasques professionals i sempre seran degudament comunicades amb l’antelació suficient, als efectes que la persona sol•licitada pugui compaginar-les amb els seus compromisos.

IX.- PROTECCIÓ DE DADES

Els efectes de la convocatòria anual dels «Premis Gaudí», l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques recull dades de caràcter personal les quals seran tractades en un fitxer automatitzat de dades personals de la seva titularitat,
amb la finalitat exclusiva de la gestió dels Premis. La participació en els Premis comporta inevitablement que les dades personals de les persones participants siguin tractades en aquest fitxer. Aquestes dades personals no seran cedides a tercers i el seu tractament es mantindrà en la màxima confidencialitat i exclusivament per a la finalitat descrita anteriorment. La gestió duta a terme pel Notari encarregat de donar fe pública del resultat de les votacions és en el caràcter exclusiu d’encarregat del tractament de dades personals. En cap cas el Notari farà altres usos d’aquestes dades personals.
Les dades personals de les persones participants són en tot cas dades de caràcter públic, ateses les característiques professionals dels participants. Les dades personals tractades per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques són: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i adreça postal, per la qual cosa l’Acadèmia no queda sotmesa a les obligacions fixades per la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.
Sens perjudici de l’anterior, aquestes dades personals no seran cedides a tercers i el seu tractament es mantindrà en la màxima confidencialitat.

X.- TRANSPARÈNCIA

La Junta Directiva de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes és l’òrgan responsable de l’organització, convocatòria i comunicacions públiques dels «Premis Gaudí». En tot moment, la Junta Directiva vetllarà perquè tot el procés dels «Premis Gaudí» es dugui a terme amb la màxima transparència quant als procediments de votació, i perquè es respecti el principi de l’exercici de vot secret.

En aquest sentit, el Notari dipositari de les presents Bases Reguladores i del Calendari vigent de l’edició en curs, és el Fedatari Públic que aixecarà acta de tots els resultats de les votacions i mantindrà en la màxima confidencialitat els vots obtinguts pels diversos participants de la corresponent edició dels «Premis Gaudí».

XI.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les presents Bases Generals Reguladores dels «Premis Gaudí» i el Calendari que li correspon han estat protocol•litzats davant del Notari Sr. Juan Antonio Andújar Hurtado, i poden ser consultades mitjançant cita prèvia a la seu de l’Acadèmia de Cinema de Catalunya. Tanmateix estan publicades a www.academiadelcinema.cat

XII.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I CONTROVÈRSIES

La participació en els «Premis Gaudí» comporta l’acceptació de la totalitat de les seves Bases Reguladores i Calendari. En cas de sorgir alguna controvèrsia en relació amb el contingut d’aquests documents, la Junta Directiva de l’Acadèmia
de les Arts i les Ciències serà l’òrgan encarregat de procedir a la interpretació dels mateixos, als efectes d’arribar a una solució. La decisió de la Junta Directiva no podrà ser reconsiderada i serà definitiva.


Barcelona, 1 d’agost de 2012
Junta Directiva de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes

bannerweb candidatesxiii