Notícies

Nova guia de MEDIA Antena Catalunya

Altres fonts de finançament de l’audiovisual: equity investment, entitats creditícies i facilitadores del crèdit i fonts provinents de mercats i festivals

MEDIA Antena Catalunya ha llançat una nova guia sobre altres fonts de finançament de l’audiovisual provinents d’equity investment (incloent-hi entre d’altres, el venture capital o els business angels), les entitats creditícies i facilitadores del crèdit (on hi trobem bancs, societats de garanties recíproques, etc.) i fonts provinents de festivals i mercats.

En l’actual crisi econòmica i financera, es fa imprescindible que les empreses audiovisuals europees coneguin més eines de finançament a banda del model clàssic. Entre tantes opcions i informació, és fàcil perdre’s. L’objectiu d’aquest recull és donar un accés fàcil a l’usuari d’algunes possibilitats existents avui dia; un resum amb informació essencial, exemples i casos d’èxit que puguin ajudar a saber quines línies podrien servir pel projecte que es té entre mans.

L’objectiu final de totes les nostres accions és millorar la competitivitat de les sol·licituds de finançament a MEDIA dels projectes catalans. Aquesta guia pot ajudar els professionals catalans de l’audiovisual a tenir més opcions per presentar projectes amb un pla de finançament més sòlid en les seves candidatures als ajuts MEDIA de desenvolupament de projectes, difusió per televisió, projectes pilot, Mundus i formació, entre d’altres.

Lluny de tractar-se d’un document exhaustiu, aquesta guia és orientativa i busca aportar llum i casos d’èxit, així com testimonis en primera persona dels responsables de les entitats.

Un primer bloc de la guia analitza el context europeu del finançament a l’audiovisual: per una banda, una introducció a l’aproximació que adoptarà el nou programa Europa Creativa cap a l’accés al finançament, i d’altra, el context del Llibre Verd de la Comissió Europea sobre la convergència audiovisual, la creació d’un mercat per a les obres europees i els nous hàbits del consumidor.
Un segon bloc es centra en les entitats d’equity investment. En aquesta modalitat, una persona o empresa compra un percentatge de la propietat d’una empresa o projecte audiovisual a canvi d’un percentatge dels guanys futurs del mateix. En la guia s’analitzen BANC i Keiretsu, com a entitats que agrupen Business Angels; ENISA (Empresa Nacional d’Innovació); ASCRI, com a organització que agrupa entitats de capital risc; el Grupo Secuoya, com a exemple d’entitat de capital risc especialitzada en el sector audiovisual; i les SOFICA franceses, societats de finançament de la indústria cinematogràfica i audiovisual. L’apartat inclou també una entrevista amb Àlex Espona, coordinador de BANC, i l’exemple de fòrum d’inversió de Keiretsu “Creativity Market”.

A continuació, es dóna espai a les entitats creditícies i facilitadores del crèdit. En aquest bloc, s’analitzen els casos de Triodos Bank (incloent-hi una entrevista amb el departament de comunicació i el cas d’estudi de L’Altra Frontera, de Cine de Garage); Audiovisual SGR (que inclou també una entrevista amb Susana Serrano – cap de l’entitat – i el cas d’estudi de Fungi, d’Stor Fisk); l’IFCIC, el MEDIA Production Guarantee Fund; Natixis Coficiné; l’European Investment Fund; ACC1Ó, Avalis SGR, l’Institut Català de Finances, l’Instituto de Crédito Oficial (incloent-hi informació sobre el nou conveni ICO-ICAA de producció cinematogràfica 2013), i les aportacions reintegrables del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El tercer bloc inclou fonts de finançament de l’audiovisual provinents de mercats i festivals. Sergi Moreno, productor català, aporta la seva experiència al participar a la iniciativa Biennale College Cinema, a continuació de la qual es llisten 25 exemples més en la mateixa línia.

Cal destacar que el programa MEDIA, en les seves línies de suport a la formació (inicial i continuada), fa especial èmfasi en la formació en l’accés al finançament. És per això que un quart apartat fa referència als cursos de formació MEDIA destinats a millorar les competències dels professionals de l’audiovisual en l’àrea de finançament de projectes.

Finalment, la guia inclou referències a d’altres guies destacades sobre finançament audiovisual, com ara la guia Olffi sobre finançaments públics arreu del món, i l’estudi d’Euromed Audiovisual sobre eines de finançament de l’audiovisual.

La guia es pot descarregar a l’apartat “Guies MEDIA” del lloc web de MEDIA Antena Catalunya: www.antenamediacat.eu

 

bannerweb candidatesxiii

@academiacinecat